Roberta Thomas-Wood

Roberta Thomas-Wood

Executive Assistant to the President & the Senior VP for Presidential Affairs